Nazaj na izdelke

ČISTILA ZA SANITARIJE IN UMIVALNICE

Čistilo AREKINA odišavljeno dezinfekcijsko sredstvo za beljenje perila,1L


Čistilo AREKINA odišavljeno dezinfekcijsko sredstvo za beljenje perila,1L

za odstranjevanje madežev s tkanin, beljenje belega perila iz
bombaža in lana. Za čiščenje in dezinfekcijo.


3,36 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
12168

Dodatne informacije

Kataloška številka

12168OPOZORILNA BESEDA: NEVARNO

Stavki o nevarnosti:
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH031 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
EUH206 Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor).
Previdnostni stavki:
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P260 Ne vdihavati hlapov.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzivati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/ prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to
lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P501 Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenim zbiralcem odpadkov.