Nazaj na izdelke

ČISTILA ZA SANITARIJE IN UMIVALNICE

Čistilo ROHRFREI GEL za odmaševanje odtokov, 1000 ml


Čistilo ROHRFREI GEL za odmaševanje odtokov, 1000 ml

Za vse vrste odtokov v gospodinjstvu, obrti in industriji.
Sredstvo hitro in samostojno odmaši vse odtoke, prepreči nastale probleme neprijetnega vonja in uniči bakterije. 


Sredstvo je v pripravljeni obliki za vse vrste materialov ( PVC in kovinski ).
Ni primerno za aluminij in pozlatene armature v kopalnici.


8,69 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
10655

Dodatne informacije

Kataloška številka

10655OPOZORILNA BESEDA: NEVARNO

Stavki o nevarnosti:

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Stavki o previdnosti:
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P260 Ne vdihavati meglice.
P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči.
P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Vsebuje:
natrijev hidroksid