Nazaj na izdelke

ČISTILNA SREDSTVA

Čistilo ECOLAB OXYDES RAPID, sredstvo za dezinfekcijo površin, 1 L


Čistilo ECOLAB OXYDES RAPID, sredstvo za dezinfekcijo površin, 1 L

Sredstvo za čiščenje in dezinfekcijo površin v prehrambeni
industriji. Učinkovito uničuje mikroorganizme in ima odlične 
omakalne lastnosti. Omogoča hitro sušenje in ne zahteva izpiranja 
po opravljeni dezinfekciji.
Baktericidno skladno z EN 1276, fungicidno skladno z EN 1650, 
baktericidno in fungicidno skladno z EN 13697 in EN 16615.

Vsebina: 1 L

16,29 

Dodatne informacije

Biocid

Da

Samo za poklicne uporabnike

Da

Kataloška številka

10546


OPOZORILNA BESEDA: NEVARNO

Stavki o nevarnosti:
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.

Preprečevanje:
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker,
odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P280e Nositi zaščito za oči/ zaščito za obraz.


PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z
vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče,
če jih imate in če to lahko storite brez težav.
Nadaljujte z izpiranjem.
Takoj pokličite CENTER ZA
ZASTRUPITVE/zdravnika.