Nazaj na izdelke

ČISTILA ZA KUHINJE

Čistilo ECOLAB SOLID POWER XL za strojno pomivanje posode, 4,5 kg


Čistilo ECOLAB SOLID POWER XL za strojno pomivanje posode, 4,5 kg

Inovativno, visoko koncentrirano alkalno trdo sredstvo za 
strojno pomivanje posode ob mehki vodi. Izredna sposobnost
razmaščevanja. Učinkovito odstranjuje maščobne obloge
ter zagotavlja bleščečo in čisto posodo.


Zagotavlja visok ekološki standard, saj ne vsebuje NTA, 
EDTA in fosfatov.81,07 

Šifra: 906663 Kategorije: , ,

Dodatne informacije

Čiščenje

Posode

Samo za poklicne uporabnike

Da

Kataloška številka

12235OPOZORILNA BESEDA: NEVARNO

Stavki o nevarnosti: 
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči


Preprečevanje:
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči
vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z
vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.
Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA
ZASTRUPITVE/zdravnika.