Nazaj na izdelke

ČISTILNA SREDSTVA

Čistilo INCIDIN PRO, brezaldehidni koncentrat za razkuževanje, 6 L


Čistilo INCIDIN PRO, brezaldehidni koncentrat za razkuževanje, 6 L

Koncentrirano sredstvo za profesionalno razkuževanje površin, ki ga odlikuje 
inovativna sestava brez aldehidov, dišav in barvil.
Visoka učinkovitost sredstva ter odlična čistilna sposobnost ob kratkih kontaktnih časih 
in odlični kompatibilnosti z materiali (kovine, linolej, PVC, keramika, guma, plastika).
Zaradi širokega spektra učinkovitosti na bakterije, kvasovke in 
različne viruse (adenovirus, poliomavirus, rotavirus, norovirus, ...) 
je sredstvo IncidinPro primerno za za območja z visokim tveganjem in različne vrste površin.


Baktericidno skladno z EN 13727, Levurocidno skladno z EN 13624, 
tuberkulocidno in mikobaktercicidno skladno z EN 14348.
93,01 

Ni na zalogi

Dodatne informacije

Kataloška številka

10767OPOZORILNA BESEDA: NEVARNO

Stavki o nevarnosti:
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.


Preprečevanje:
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.


PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči
vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z
vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče,
če jih imate in če to lahko storite brez težav.
Nadaljujte z izpiranjem.
Takoj pokličite CENTER ZA
ZASTRUPITVE/zdravnika.