Nazaj na izdelke

ČISTILNA SREDSTVA

Čistilo KITCHENPRO DES, sredstvo za čiščenje in dezinfekcijo, 2 L


Čistilo KITCHENPRO DES, sredstvo za čiščenje in dezinfekcijo, 2 L

Čiščenje in razkuževanje v enem koraku. 
EN-testirano razkužilo za visoko stopnjo protimikrobne zaščite. 
Sredstvo je namenjeno za uporabo na vseh površinah in opremi, kjer se pripravlja hrana.
Pri uporabi pripravljene raztopine uporaba zaščitne opreme ni potrebna.
48,09 

Dodatne informacije

Samo za poklicne uporabnike

Da

Kataloška številka

12251OPOZORILNA BESEDA: NEVARNO

Stavki o nevarnosti:
H290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.


Dodatni stavki o nevarnosti:
EUH071 Jedko za dihalne poti.

Poleg priporočamo