Nazaj na izdelke

ČISTILNA SREDSTVA

Čistilo TECHNOMELT, odstranjevalec smole , 500 ml


Čistilo TECHNOMELT, odstranjevalec smole , 500 ml

Henkel Technomelt® Melt-O-Clean je hladno čistilno sredstvo, posebej 
zasnovano za odstranjevanje ostankov lepila, težke maščobe in umazanije
s površin strojev. Temelji na organskih sestavinah in se uporablja pri sobni
temperaturi.


66,06 

Ni na zalogi

Šifra: 5885 Kategorije: , ,

Dodatne informacije

Kataloška številka

12377OPOZORILNA BESEDA: NEVARNO

Stavki o nevarnosti:
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki:
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P261 Ne vdihavati meglice/hlapov.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P331 NE izzvati bruhanja.
P370+P378 Ob požaru: za gašenje uporabiti pena, gasilni prah, ogljikova dioksid.
P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem