Nazaj na izdelke

OBJEKTNA HIGIENA

Čistilo MELT-O-CLEAN, odstranjevalec smole , 500 ml


Čistilo MELT-O-CLEAN, odstranjevalec smole , 500 ml

Henkel Technomelt® Melt-O-Clean je hladno čistilno sredstvo, posebej 
zasnovano za odstranjevanje ostankov lepila, težke maščobe in umazanije
s površin strojev. Temelji na organskih sestavinah in se uporablja pri sobni
temperaturi.
50,19 

Dodatne informacije

Samo za poklicne uporabnike

Da

Opozorilna beseda : Nevarno
Opozorila o nevarnosti :
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.