Nazaj na izdelke

ČISTILNA SREDSTVA

Čistilo SUTTER CLEAN ACTIVE, tekoči prašek za perilo, 5 L


Čistilo SUTTER CLEAN ACTIVE, tekoči prašek za perilo, 5 L

Tekoči prašek Sutter Clean Active je dišeč detergent z odličnim učinkom primeren za vse vrste umazanije
in tkanine. Učinkovit je tudi pri nizkih temperaturah in ne spreminja barv tekstila. Detergent Clean Active 
ne vsebuje fosfatov. Zaradi minimalnega doziranja je detergent izredno varčen in zadostuje za kar do 140 pranj.


Ročno doziranje: 10-20 g/kg perila.


Avtomatsko doziranje: Mehka voda: 1-5 g/kg perila
                                 Srednje trda voda: 5-10 g/kg perila
                                 Trda voda: 10-20 g/kg perila
53,96 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
12373

Šifra: 565300 Kategorije: , ,

Dodatne informacije

Kataloška številka

12373


OPOZORILNA BESEDA: NEVARNO
Stavki o nevarnosti:
H315 Povzroča draženje kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.

Previdnostni stavki:
P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
P280 Nositi zaščito za oči.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.
Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

Posebne oznake:
EUH208 Vsebuje METILKLOROIZOTIAZOLINON, METILIZOTIAZOLINON. Lahko povzroči
alergijski odziv.
Druge nevarnosti:
Ni snovi PBT, vPvB ali endokrinih motilcev v koncentraciji > = 0,1%.
Poleg priporočamo