Nazaj na izdelke

ČISTILA ZA KUHINJE

Čistilo SUTTER S.F. 210, razmaščevalec zapečene maščobe, 750 ml


Čistilo SUTTER S.F. 210, razmaščevalec zapečene maščobe, 750 ml

Alkalni razmaščevalec S.F. 210 za odstranjevanje zapečene maščobe iz pečic, žarov in drugih površin. Viskoznost izdelka omogoča bolj temeljito čiščenje in odstranjuje tudi najtrdovratnejše maščobe. Čistilo se uporablja v profesionalnih kuhinjah, primerno za vzdrževanje HACCP standardov.

UPORABA:
Segrejte površino, ki jo želite očistiti na 60°-70° C. Sutter SF 210 enakomerno razpršite po površini, ki jo želite čistiti in pustite nekaj minut da učinkuje. Z abrazivno gobico odstranite umazanijo in obrišete z vlažno krpo. Preden uporabljate pečico za peko pustite pečico prižgano še 10 minut. Pri čiščenju uporabljajte zaščitne rokavice.
Opozorilo: Izdelek ni primeren za uporabo na aluminij ali emajliranih površinah ter za drugih površine, ki niso odporne na jedka sredstva.
10,76 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
12410

Šifra: 556700A Kategorije: , ,

Dodatne informacije

Čiščenje

Površin

Kataloška številka

12410


OPOZORILNA BESEDA: NEVARNO
Stavki o nevarnosti:
H290 Lahko je jedko za kovine.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Previdnostni stavki:
P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
P280 Uporabite zaščitna očala.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
Kožo izprati z vodo ali prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite
kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P390 Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda.
Posebne oznake:EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo
Sestavine:
polikarboksilati, amfoterne površinsko aktivne sestavine < 5 %

Druge nevarnosti: 
Ni snovi PBT, vPvB ali endokrinih motilcev v koncentraciji > = 0,1%.