Nazaj na izdelke

ČISTILNA SREDSTVA

Čistilo SUTTER ZERO S.F.120 Ecolabel, razmaščevalec, 5 L


Čistilo SUTTER ZERO S.F.120 Ecolabel, razmaščevalec, 5 L

Koncentrirano, učinkovito, alkalno čistilo za kuhinjske trde vodoodporne površine in tla.
Učinkovito odstranjuje trdovratne maščobe in oljne nečistoče s površin in tal.
Za ročno in strojno čiščenje.
Je brez vonja in barve. Primeren je za vzdrževanje HACCP standardov.

Vsebuje sestavine, ki so na bazi rastlinskega izvora. Popolnoma biorazgradljivo.
Ne vsebuje fosfatov in niklja.
Proizvod je certificiran z znakom EU Ecolabel, kot ekološko priznan proizvod.
Učinkovitost proizvoda je testirana s strani ISO 17025 certificiranega laboratorija.

Vsebina: 5 L

 

30,50 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
11035

Šifra: 441200 Kategorije: , ,

Dodatne informacije

TOP TRAJNOSTNA IZBIRA

Da

Kataloška številka

11035


OPOZORILNA BESEDA: NEVARNO


Opozorila o nevarnosti:
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Previdnostni nasveti:
P280 Nositi zaščito za oči.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. 
Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
Posebne oznake:
EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.

Druge nevarnosti:
Ni snovi PBT, vPvB ali endokrinih motilcev v koncentraciji > = 0,1%.