Nazaj na izdelke

ČISTILNA SREDSTVA

Čistilo VARIKINA dezinfekcijsko sredstvo za beljenje perila 1L


Čistilo VARIKINA dezinfekcijsko sredstvo za beljenje perila 1L

Dezinfekcijsko sredstvo za beljenje in odstranjevanje madežev. 
Lahko jo uporabljamo tudi v pralnem stroju in za čiščenje in 
dezinfekcijo v gospodinjstvu in javnih prostorih.


3,11 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
12169

Šifra: 9014547 Kategorije: , ,

Dodatne informacije

Kataloška številka

12169OPOZORILNA BESEDA: NEVARNO

Stavki o nevarnosti:
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH031 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
EUH206 Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor).
Previdnostni stavki:
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P260 Ne vdihavati hlapov.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzivati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/ prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to
lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P501 Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenim zbiralcem odpadkov.