Nazaj na izdelke

ČISTILA ZA SANITARIJE IN UMIVALNICE

Čistilo za sanitarije CONTI, za občasno čiščenje, 1 L


Čistilo za sanitarije CONTI, za občasno čiščenje, 1 L

Tekoče, kislo čistilno sredstvo za ročno čiščenje sanitarij, keramičnih 
ploščic, bazenov in kopalnih kadi. Odlično topi vodni in urinski kamen 
ter rjaste madeže. Vsebuje fosforjevo kislino. Primerno za temeljito čiščenje
in dezinfekcijo materialov odpornih na kisline kot so porcelan, umetne snovi, 
steklo in podobno. 


Način uporabe: Za pripravo čistilne raztopine uporabljamo plastično vedro. 
Hidrofilni kamen oziroma spoje med ploščicami omočimo 10- 15 minut, nato
temeljito izperemo z vodo. Kontaktni čas je odvisen od sestave in debeline oblog. 
Koncentracija: 1-8 %
9,15 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
10726

Dodatne informacije

Kataloška številka

10726


OPOZORILNA BESEDA: NEVARNO

Stavki o nevarnosti :
H290 Lahko je jedko za kovine.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.


Preprečevanje:
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.
Odziv:
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči
vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z
vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.
Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.