Nazaj na izdelke

DEZINFEKCIJA ROK

Dezinfekcijski gel za roke DR. HOUSE, 5 L


Dezinfekcijski gel za roke DR. HOUSE, 5 L

Alkoholno dezinfekcijsko sredstvo za higiensko razkuževanje rok pripravljena za uporabo. 
Vsebuje glicerin za zaščito, obnovo, hidratacijo in nego kože. Priporočamo ga za splošno 
in profesionalno uporabo. Izdelek je dermatološko testiran


23,49 

Dodatne informacije

Dermatološko testirano

Da

Biocid

Da

Opozorilna beseda: Nevarno
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to
lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.