Nazaj na izdelke

DEZINFEKCIJA ROK

Dezinfekcijski gel za roke DR. HOUSE, 5 L


Dezinfekcijski gel za roke DR. HOUSE, 5 L

Alkoholno dezinfekcijsko sredstvo za higiensko razkuževanje rok pripravljena za uporabo. 
Vsebuje glicerin za zaščito, obnovo, hidratacijo in nego kože. Priporočamo ga za splošno 
in profesionalno uporabo. Izdelek je dermatološko testiran
Aktivne sestavine: etanol 720 g/kg 

Izdelek je registriran kot biocid


23,49 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
11142

Dodatne informacije

Dermatološko testirano

Da

Kataloška številka

11142

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

Opozorilna beseda: Nevarno
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to
lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Druge nevarnosti
PBT/vPvB:
Ni podatkov.
Lastnosti endokrinih motilcev:
Ni podatkov