Nazaj na izdelke

DIŠAVE IN VLOŽKI ZA PISOARJE

Mrežica za pisoar FRESH AIR z bio tableto


Mrežica za pisoar FRESH AIR z bio tableto

Mrežica z vgrajeno biološko tableto, preprečuje da bi v odtok pisoarja 
prišli večji delci: žvečilni gumiji, ogorki, papirčki. S tem omogoča nemoteno 
delovanje pisoarjev. Biološke kocke pa preprečujejo nastajanje neprijetnih vonjav.
Osvežuje in čisti pisoar do 30 dni
Odvijanje mrežice ni potrebno, saj je ovoj iz celulozne vrečke, ki je topna v vodi.

10,37 

Ni na zalogi

Dodatne informacije

Vrsta dišav

Za wc školjko / pisoar

Kataloška številka

11474


Opozorilna beseda: Nevarno 
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. 
H360FD Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku. P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. 
P280 Nositi zaščitne rokavice. 
P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. 
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 
P405 Hraniti zaklenjeno. 
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.