Nazaj na izdelke

DIŠAVE IN VLOŽKI ZA PISOARJE

Nevtralizator vonja IDENTITY Spray Refill – Summer fruits


Nevtralizator vonja IDENTITY Spray Refill – Summer fruits

Visokokakovostni aerosolni sprej z eteričnimi olji za uporabo v namenski 
enoti za razprševanje ali preprosto ročno brizganje po potrebi. Dišava lupine citrusov in sočnih jagod, s pridihom živahnosti
limete, breskve in mangovega mošusa.
Osvežilec se lahko uporablja v vseh prostorih.
Kapaciteta več kot 3.000 doziranj.
Volumen: 100 ml

11,29 

Ni na zalogi

Dodatne informacije

Kataloška številka

12489OPOZORILNA BESEDA: NEVARNO

Stavki o nevarnosti: 
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Stavki o previdnosti:
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.