Nazaj na izdelke

DIŠAVE IN VLOŽKI ZA PISOARJE

Nevtralizator vonja PRODIFA CARISSIMA,250 ml


Nevtralizator vonja PRODIFA CARISSIMA,250 ml

Visokokakovostni aerosolni sprej z eteričnimi olji za uporabo v namenski 
enoti za razprševanje ali preprosto ročno brizganje po potrebi. Carissima je 
čutna, cvetlična, sadno-jantarna dišava, ki ustvarja bogat, a prijeten ambient.

Približno za 5000 uporab na pločevinko.

14,76 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
10279

Dodatne informacije

Vrsta dišav

Osvežilec

Kataloška številka

10279Opozorilna beseda: NEVARNO

Stavki o nevarnosti: 
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH208 Vsebuje 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-on, 7-hidroksicitronelal, 4-tercbutilcikloheksilacetat,
2-heksil-3-fenil-2-propenal (trans & cis), 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-
1-on, 4-(4-hidroksi-4-metilpentil)cikloheks-3-enkarbaldehid. Lahko povzroči alergijski odziv.

Stavki o previdnosti:
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.