Nazaj na izdelke

ČISTILNA SREDSTVA

Razkužilo za površine in roke DR. HOUSE, 500 ml


Razkužilo za površine in roke DR. HOUSE, 500 ml

Alkoholno dezinfekcijsko sredstvo za razkuževanje površin pripravljena za uporabo. 
Priporočamo ga za splošno in profesionalno uporabo. 


4,33 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
11135

Dodatne informacije

Kataloška številka

11135

Proizvod je registriran kot biocid.

Opozorilna beseda: Nevarno
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to
lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.


Poleg priporočamo