Nazaj na izdelke

DEZINFEKCIJA ROK

Razkužilo za roke in površine DR. HOUSE, 5 L


Razkužilo za roke in površine DR. HOUSE, 5 L

Alkoholno dezinfekcijsko sredstvo na osnovi etanola za higiensko razkuževanje rok in površin, 
pripravljeno za uporabo. Izdelek je koži prijazen. Razkužilo je primerno za pogosto uporabo. 
Priporočamo ga za splošno in profesionalno uporabo.
18,30 

Šifra: 500042 Kategoriji: ,

Dodatne informacije

Biocid

Da

Samo za poklicne uporabnike

Da

Opozorilna beseda: Nevarno
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to
lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Morda vam bo prav tako všeč…