Nazaj na izdelke

ČISTILA ZA SANITARIJE IN UMIVALNICE

Sanikim čistilo v prahu 1,25 kg


Sanikim čistilo v prahu 1,25 kg

Sanikim čistilo v prahu je visoko koncentrirano čistilo v prahu za pisoarje. 
Učinkovito odstranjuje urinski kamen, umazanijo in umazane robove na težko dostopnih mestih. 
Neškodljiv za keramiko.

14,71 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
12386

Dodatne informacije

Kataloška številka

12386Opozorilna beseda: NEVARNO

Stavki o previdnosti:
H318 Povzroča hude poškodbe oči. 
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.
Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.